BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

Bijlage I Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves

2020

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings
wijzigingen tot berap-I

mutaties in berap-I

Totaal mutaties

Algemene reserve

-327

-1.815

0

-2.142

Reserve gem huisvesting

-49

0

0

-49

Reserve afkoop geld steun woonw standpl

0

0

0

0

Reserve uitbreiding sporthal Stein

-20

0

0

-20

Reserve Sociaal Domein

-1.574

0

-29

-1.603

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant

-26

0

0

-26

Reserve Mergelakker

-17

0

0

-17

Reserve MFC Stein

-7

0

0

-7

Reserve Maaslandcentrum

-20

0

0

-20

Reserve egalisatie afval

0

0

-65

-65

Reserve krimp

-496

-361

139

-717

Reserve incidentele investeringen

-95

0

0

-95

Reserve archeologisch museum

-8

0

0

-8

Bestemmingsreserve fietsbrug Meers

0

0

0

0

Reserve bijdrage LED

-76

0

0

-76

Reserve BGE

0

0

0

0

Reserve renovatie brug Urmond

0

0

0

0

Reserve doorontwikelingsbudget personeel

0

-180

-150

-330

Reserve pilots duurzaamheid

-333

-245

0

-578

Totaal

-3.046

-2.601

-105

-5.752

Mutaties voorzieningen

2020

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings
wijzigingen tot berap

mutaties in berap

Totaal
mutaties

Voorz dub vord woonwagenbewoners

0

0

0

0

Voorz groot onderhoud wegen

10

0

0

10

Voorz  verw verliezen grondexploitatie

0

0

-243

-243

Voorz onderh kunstwerk (bruggen etc)

-10

0

0

-10

Voorz dub debiteuren Soza

0

0

0

0

Voorziening planschades

0

0

0

0

Voorz pensioenverplichtingen (oud) weth

-11

0

-16

-27

Voorziening dubieuze debiteuren

0

0

0

0

Voorziening (groot) bouwk onderhoud BOP

259

0

-533

-274

Voorz  verw verliezen niet in exploitati

0

0

0

0

Voorz wachtgeld verplichtingen

-4

0

0

-4

Voorz groot sporttechnisch onderhoud

-81

-20

-2

-103

Voorziening wethoudersuitkeringen

-87

0

-19

-106

Voorziening Riool ex art 44 lid 2

0

0

-180

-180

Voorziening boventallige medewerkers

0

0

0

0

Voorziening geldlening Steinerbos BV

0

0

0

0

Totaal

75

-20

-993

-938

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50