FINANCIELE BEGROTING

Totaal lasten en baten

Totaal lasten en baten

2020

2021

2022

2023

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot berap

mutaties in berap

Totaal na berap

Meerjarenraming na berap

Bestuur en ondersteuning

39.646

310

1.447

41.403

41.629

42.504

42.677

Veiligheid

-1.912

0

54

-1.858

-2.004

-2.057

-2.104

Verkeer en vervoer en waterstaat

-4.001

-19

76

-3.944

-4.365

-4.639

-4.804

Economie

-848

-246

5

-1.089

-886

-922

-426

Onderwijs

-2.589

-16

-130

-2.735

-2.520

-2.512

-2.416

Sport, cultuur en recreatie

-4.470

-94

130

-4.435

-4.184

-4.215

-4.221

Sociaal domein

-20.529

-998

-2.171

-23.698

-21.748

-22.063

-22.283

Volksgezondheid en milieu

477

-255

-414

-192

142

520

492

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-920

-499

65

-1.354

-681

-638

-636

Overhead

-7.773

-863

-1.048

-9.684

-8.844

-8.770

-8.767

Onvoorzien

-100

100

0

0

-100

-100

-100

Saldo van baten en lasten

-3.020

-2.579

-1.987

-7.586

-3.561

-2.892

-2.588

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Mutaties reserves

3.204

2.776

97

6.077

1.771

1.181

309

Mutaties reserves

3.204

2.776

97

6.077

1.771

1.181

309

Resultaat

184

197

-1.890

-1.508

-1.790

-1.711

-2.279

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50