Voor u ligt de bestuursrapportage 2020 van de gemeente Stein. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de verwachte afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2020.

De belangrijkste financiële uitdaging die dit jaar voor ons ligt, is de financiële verwerking van het sociaal domein. Op basis van de huidige gegevens en daarvan af te leiden inschattingen voor de toekomst zien wij een forse toename in de lasten van zowel de jeugdzorg als de Wmo. Dit heeft er toe geleid dat er voor het programma sociaal domein een bijraming heeft plaatsgevonden die een grote financiële impact heeft op de gemeentelijke exploitatie.

Daarnaast heeft de uitbraak van COVID-19 (Corona) in het voorjaar van 2020 grote gevolgen voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Wij streven ernaar om de landelijke en lokale maatregelen op een zo adequaat mogelijke manier uit te voeren. Het is de verwachting dat dit een financiële impact gaat hebben op onze financiële positie. Echter, hoe groot de impact precies gaat zijn, is op dit moment nog onzeker.

Met name als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein verwachten wij voor 2020 vooralsnog uit te komen op een negatief rekeningsaldo. Wij zijn momenteel de bijsturingsmogelijkheden aan het onderzoeken zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Het college van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50