Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkracht en burgerparticipatie

Wet Inburgering
1 juli 2021 is de beoogde datum voor een nieuw inburgeringsstelsel. In de voorbereiding van de wijziging van het huidige inburgeringsstelsel verwacht het Rijk een actieve rol van gemeenten. Hiertoe zijn over de jaren 2019 en 2020 Rijksmiddelen ter beschikking gesteld,
€ 29.000 in 2019 en € 29.000 in 2020. Echter de middelen zijn in 2019 niet besteed en daarom in 2019 gestort in de reserve Sociaal Domein.
Nu wordt voorgesteld in 2020 deze middelen weer beschikbaar te stellen en dan ook weer te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein (€ 29.000).
Vervolgens zal er in 2020 verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. Dit op basis van een regionale samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein.
Momenteel staat de hoogte van de macrobudgetten en de verdeling ervan over de gemeenten nog niet vast. Om die reden is het dan ook niet mogelijk om de structurele effecten van de Wet Inburgering inzichtelijk te maken.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50