Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugd
Zoals bekend heeft er in de afgelopen jaren een forse stijging plaatsgevonden in de jeugdkosten. Voor de begroting 2020 heeft er een raming plaatsgevonden op basis van de toen bekende gegevens. Er werd een verdere stijging verwacht in 2019 en 2020, echter niet de forse stijging die nu zichtbaar wordt in de jaarrekeningcijfers van 2019 en de ontwikkelingen in 2020.
Voor de beeldvorming: in 2015 ging de decentralisaties van start en had de gemeente 3,5 miljoen kosten voor Jeugdzorg ZIN, in 2018 betrof dit al € 5 miljoen en in 2019 is dit een bedrag van € 6,5 miljoen. Als er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in 2020 in het eerste kwartaal zien we de stijging verder voortzetten. Dit betekent dat er een structurele bijraming benodigd is.  In totaal is er in 2020 een bijstelling benodigd voor de totale Jeugdkosten van € 1,7 miljoen.
We zien dat deze stijging in de jeugdkosten een landelijke ontwikkeling is. Iedere gemeente kampt met deze problematiek.  Er is een forse stijging zichtbaar in zowel de unieke cliënten als in het aantal indicaties.
Dit wordt mede veroorzaakt door:

  • de maatschappij verandert: er is meer vraag naar zorg en de complexiteit in zorgvragen neemt toe
  • De stijging van ZIN-uitgaven wordt voor een belangrijk deel verklaard door die stijging van het aantal cliënten en de zwaarte van de hulp, zorg en ondersteuning.
  •  Ook aanwezigheid en zichtbaarheid van aanbod dragen bij aan de stijging in het aantal cliënten.
  • Toegenomen complexiteit in zorgvragen, waardoor vaak duurdere gespecialiseerde zorg nodig is, leiden bovendien tot stijging van ZIN-uitgaven per cliënt.

Aangezien het gesloten systeem Sociaal Domein per 2020 is losgelaten en de reserve Sociaal Domein niet toereikend is om de grote tekorten op te vangen, komt deze bijstelling ten laste van de exploitatie.

De afgelopen jaren is reeds ingezet op beheersing van de kosten. Bijvoorbeeld rondom de inkoop van Jeugdhulp. Ook op dit moment worden er voorbereidingen getroffen rondom het inkooptraject Jeugd.

1 JGZ
Per 1 januari 2020 is de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen in Zuid-Limburg ondergebracht bij de GGD. Voorheen werd voor de leeftijdscategorie 0-4 jaar dit voor de gemeente Stein uitgevoerd door Zuyderland. Dit betekent dat er ook een overheveling moet plaatsvinden van het budget van € 345.000. Dit budget wordt van programma Sociaal Domein overgeheveld naar het programma Volksgezondheid en milieu. Dit is budgettair neutraal.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 13:19:32 met de export van 06/08/2020 13:17:50